title=

UpToDate.

Important news and information.

.

สถาบันโรคทรวงอก:สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้มอบประกาศนียบัตรแด่สถาบันโรคทรวงอกเพื่อแสดงว่าสถาบันโรคทรวงอกได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปีกาญจนาภิเษก ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและ ความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

กิจกรรมต่างๆของสถาบันโรคทรวงอก.โครงการ 10000 ดวงใจปลอดภัยด้วยพระบารมี >


title=

title=

title=

title=

title=

title=

title=

title=

title=

title=

title=

title=

title=


- กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการ"10,000 ดวงใจ ปลอดภัย ด้วยพระบารมี" ขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการเข้ารับบริการ รักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ด้วยการเปิดหลอดเลือด ที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง. >- ภาพกิจกรรม ขอต้อนรับแพทย์หญิงสุวรรณี ตั้งวีระพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก ค้วยความยินดียิ่ง > click.


วิสัยทัศน์:สถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านโรคปอดและหัวใจระดับนานาชาติ.

พันธกิจ:พัฒนาวิชาการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ด้านโรคหัวใจ หลอดเลือด และปอดโดย 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม 2. การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสม 3. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยาก ซับซ้อนอย่างได้มาตรฐานและสร้างเครือข่ายเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ.